Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom bij de online webshop van NYMA Clothing. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen in de webshop van NYMA Clothing.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.01. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van NYMA Clothing zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: www-nyma-clothing.com.
1.02. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling, ongeacht welk communicatiemiddel u gebruikt, betekent dat u deze Voorwaarden accepteert.
1.03. Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken, waarbij overige bepalingen van kracht blijven.
1.04. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten voor NYMA Clothing worden bedongen, worden evenzeer bedongen voor door NYMA Clothing ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.05. NYMA Clothing heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
1.06. Eventuele onjuistheden van door NYMA Clothing aan u vermelde gegevens moet u direct aan NYMA Clothing melden, net als eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan NYMA Clothing heeft verstrekt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.01. Alle onze aanbiedingen op NYMA Clothing zijn vrijblijvend en we behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.02. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat wij uw bestelling accepteren. Dit gebeurt op het moment dat wij uw bestelling per e-mail bevestigen. NYMA Clothing is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, delen wij dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.01. De vermelde prijzen voor producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.02. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is NYMA Clothing gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.03. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door NYMA Clothing.
3.04. NYMA Clothing garandeert dat de prijzen binnen de looptijd van acties niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Prijsverlagingen kunnen wel voorkomen.
3.05. Tenzij anders vermeld, worden op iedere bestelling verzendkosten doorberekend. De hoogte van deze kosten staat vermeld bij uw bestelling en in de FAQ-pagina’s.
3.06. Bij betaling met VISA/Mastercard heeft NYMA Clothing het recht om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het totaalbedrag en of uw adresgegevens kloppen. NYMA Clothing behoudt zich het recht voor de aankoop te weigeren.
3.07. Voor contante betaling kunt u gebruik maken van iDeal. U kunt dan direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen via uw eigen bank.

Artikel 4. Levering
4.01. Levering door NYMA Clothing vindt plaats met bekwame spoed maar ten minste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door NYMA Clothing anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan NYMA Clothing. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.02. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
4.03. NYMA Clothing betracht de grootste zorgvuldigheid bij het accepteren en verzenden van bestellingen.
4.04. NYMA Clothing zal de goedgekeurde bestellingen zo snel mogelijk en in volgorde van binnenkomst verzenden. Normaal wordt de bestelling ongeveer 2-3 werkdagen na de bestellingdatum geleverd.
4.05. Beschadigde artikelen worden, indien niet gebruikt, kosteloos door NYMA Clothing vervangen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.01. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan NYMA Clothing verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico over de producten gaat op het moment van aflevering al op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.01. U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan NYMA Clothing te melden.
6.02. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft NYMA Clothing de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs daarvan te restitueren.
6.03. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen dertig (30) dagen na aflevering aan NYMA Clothing te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden dan alleen geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is. De door NYMA Clothing al ontvangen, bijbehorende betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de retourontvangst terugbetaald.
6.04. In geval van retournering dient u de te retourneren artikelen ongebruikt, onbeschadigd en compleet in originele verpakking terug te sturen naar NYMA Clothing. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Voor klanten uit België geldt dat zij retourzendingen ook mogen sturen naar Kiala. In dat geval dient u het factuuradres te gebruiken en de artikelen onbeschadigd, ongebruikt en compleet in de originele verpakking terug te sturen. De verzendkosten blijven hetzelfde ongeacht het aantal artikelen dat u heeft gekocht. Retourneert u uw bestelling, dan brengen we retourkosten in rekening. Deze kosten zijn in principe net zo hoog als de bezorgkosten.
6.05. Wij behouden ons het recht voor om in geval van door u veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen.
6.06. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit.
6.07. NYMA Clothing aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover u voor enige schade, dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel of van de desbetreffende artikelen.
6.08. NYMA Clothing is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.01. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en NYMA Clothing, dan wel tussen NYMA Clothing en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en NYMA Clothing, is NYMA Clothing niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van NYMA Clothing.
7.02. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel binnen een week bericht en houdt NYMA Clothing uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

Artikel 8. Overmacht
8.01. Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft NYMA Clothing in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat NYMA Clothing gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.02. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan die niet aan NYMA Clothing kan worden toegerekend, omdat het niet aan NYMA Clothing te wijten is en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Bijvoorbeeld in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import-/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij de onderneming of bij haar toeleveranciers.

Artikel 9. Diversen
9.01. Indien u aan NYMA Clothing schriftelijk opgave doet van een adres, is NYMA Clothing gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan NYMA Clothing schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.02. Wanneer door NYMA Clothing gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht beroepen op grond van het feit dat NYMA Clothing deze Voorwaarden soepel toepast.
9.03. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met NYMA Clothing in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door NYMA Clothing vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.04. NYMA Clothing is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.01. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.02. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, te ’s-Gravenhage.

Artikel 11. Garantie & Klachten
11.01. Mocht u niet tevreden zijn over onze producten of diensten, kunt u contact met NYMA Clothing opnemen. NYMA Clothing probeert eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.
11.02. NYMA Clothing biedt zes (6) maanden garantie op alle artikelen. NYMA Clothing stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. NYMA Clothing kent een reparatietermijn van gemiddeld drie (3) weken. Als NYMA Clothing besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dient u binnen zes (6) maanden een nieuwe keus te maken. Als u het te repareren of te vervangen artikel verzendt, moet het van een verpakking zijn voorzien waarbij transportschade niet mogelijk is. Op deze Garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Ook in de volgende gevallen kun u geen aanspraak maken op de NYMA Clothing Garantie:
• Als de datum en/of het ordernummer op de factuur gewijzigd of onleesbaar is;
• Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
• Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
• Als u NYMA Clothing niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
• Als u in gebreke blijft en niet aan u verplichtingen voldoet.

Artikel 12. Aanvragen voorwaarden
12.01. De Algemene Voorwaarden van NYMA Clothing zijn ook op aanvraag kosteloos verkrijgbaar via NYMA Clothing, o.v.v. Voorwaarden Webshop, Pontanusstraat 12, 6524 HE Nijmegen. Niets van deze site mag door derden zonder expliciete toestemming van NYMA Clothing gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan NYMA Clothing.
NYMA Clothing
Pontanusstraat 12
6524 HE Nijmegen
www.nyma-clothing.com
info@nyma-clothing.com

KvK-nummer 66614600
BTW-nummer NL 020901914B01
IBAN NL03 RABO 0314 3804 93